Adatkezelési tájékoztató

Jelen tájékoztató a YesEvent Bt. által kezelt információ (személyes adat) kezelésére vonatkozik.  

Az adatkezelő neve, székhelye képviselője:

Név: YesEvent Bt.
Székhelye: 1213 Budapest, Hollandi út 17.
Cégjegyzék száma: 
Web oldal: www.yesevent.hu
E-mail címe: yesevent@yesevent.hu
Törvényes képviselő: Klötzl Judit
Adatvédelmi tisztviselő: Klötzl Judit

A kezelt adat meghatározása: az érintett által megadott és kérésére a kapcsolatfelvétel céljára biztosított név, telefonszám és e-mail cím.
Az adatkezelés célja: bejelentkezés visszaigazolása, kapcsolatfelvétel a bejelentkező kérésére hírlevél megküldése, akciós ajánlatok és direktmarketing tartamú megkeresések.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett által történő megkeresés kapcsolatfelvétel céljából, az érintett hozzájárulása.
Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei: ez esetben a hírlevélre feliratkozás vagy bejelentkezés nem történik meg, az adatkezelésre nem kerül sor.

Az adattovábbítás: az adatok semmilyen esetben nem kerülnek továbbításra, csak a YesEvent Bt. marketing részlege kezeli azokat az érintett hozzájárulásával. Harmadik országba adattovábbításra nem kerül sor.

A személyes adat kezelésének időtartama: az adatok kezelésére az érintett felhatalmazásának visszavonásáig kerül sor. A hírlevélről minden hírlevél végén le lehet iratkozni, mely egyben azt is jelenti, hogy az érintett kéri az e-mail címének törlését.

A személyes adatgyűjtés módja:

A YesEvent Bt. weboldala, csak és kizárólag a megfelelő célzás, a kéretlen és nem releváns megkeresések elkerülése érdekében az oldalakba beépített Google Analitics, Google Tag Manager, Google Remarketing kódot és Facebook Pixel-t használnak. A YesEvent Bt. weboldala bizonyos területein sütiket (cookiekat) használ. A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak az Ön webes keresőjén. A sütik például lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, ha Ön korábban azt már meglátogatta. Ön beállíthatja webes keresőjét, hogy elfogadjon minden sütit, vagy elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére.

Tájékoztatás az érintett jogairól:

Az érintett jogosult arra hogy,

 • az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.
 • kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 • kérésére az adatkezelő késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat
  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
 • ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Profilalkotással kapcsolatos információk: profilalkotásra nem kerül sor.

Az adatok tárolása, adatbiztonság: A bejelentkezési adatokat a Golden Highway Kft. szerverén tároljuk.
Székhelye: 2051 Biatorbágy, Nagy utca 30.
E-mail címe: A kezelt adatokat úgy tárolja, hogy csak az arra feljogosítottak számára legyen hozzáférhető, hitelessége és hitelesítése biztosított maradjon, változatlansága igazolható legyen és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

A YesEvent Bt. olyan műszaki, szervezési intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A hatósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik Fővárosi Törvényszék elérhetősége: 1055 Budapest, Markó u. 25. Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: http://www.naih.hu

Az Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: Az adatkezelési tájékoztató a YesEvent Bt. honlapján a www.yesevent.hu oldalon érhető el.
Tel: +36 1 344 4583 / +36 30 203 6525
Email: info@igenszalon.hu
Cím: 1067 Budapest Podmaniczky utca 27. Fsz. 8.